ČO VYJADRUJE BIBLICKÝ PRÍBEH O STVORENÍ ČLOVEKA - AKO SA TO V SKUTOČNOSTI UDIALO?

 

1. BOH STVORIL ČLOVEKA PODĽA SVOJHO OBRAZU A VDÝCHOL MU DYCH ŽIVOTA

2. BOH UTVORIL ŽENU Z ADAMOVHO REBRA

1. BOH STVORIL ČLOVEKA PODĽA SVOJHO OBRAZU A VDÝCHOL MU DYCH ŽIVOTA. - píše sa v Biblii. Je to obrazná symbolika skutočného deja. Ako a kedy sa toto v skutočnosti udialo? Človek má nielen právo, ale priam povinnosť (pred Bohom) klásť si takéto a podobné otázky, teda odkiaľ prichádza a kam speje.. a hľadať na ne odpoveď! Dnes, po troch tisícročiach od biblických starozákonných zjavení, už človek môže nájsť nielen obrazné, ale logické, veľmi jasné, skutočné vysvetlenie vyššie uvedeného deja. Taký človek však, ktorý sa toto vysvetlenie aj hľadať snaží.

Úryvky z článku Stvorenie človeka, Vo Svetle Pravdy od Abdrushina: „ Boh stvoril človeka podľa svojho verného obrazu a vdýchol mu svoj dych!“ To sú dva deje: stvorenie a oživenie! Obidve udalosti boli, ako všetko, prísne podrobené jestvujúcim božským zákonom. Nič nemôže vybočiť z ich rámca. Ani jeden čin božskej vôle nebude v rozpore s týmito neochvejnými zákonmi, nesúcimi v sebe samu božskú vôľu. Aj každé zjavenie a zasľúbenie sa uskutočňuje so zreteľom na tieto zákony a musí sa v nich splniť, nie inak! Tak aj vznik človeka na zemi, ktorý bol v obrovskom stvorení pokrokom, prechodom hrubohmotného do celkom nového, vyššieho štádia. Hovoriť o vzniku človeka predpokladá znalosti o jemnohmotnom svete; lebo človek z mäsa a krvi je vsunutý ako podporujúci spojovací článok medzi jemnohmotnú a hrubohmotnú časť stvorenia, zatiaľ čo jeho koreň zostáva v čisto duchovnom. Boh stvoril človeka podľa svojho verného obrazu!“ Toto tvorenie alebo stvorenie človeka bolo dlhou reťazou vývoja, ktorý sa odohral prísne podľa zákonov, votkaných do stvorenia samým Bohom. Najvyšším ustanovené, pracujú tieto zákony nezmeniteľne a neúchylne na plnení jeho vôle, samočinne ako jeho časť v ústrety zavŕšeniu. "

„ Na jednej strane stálo v hrubohmotnom svete najvyššie vyvinuté zviera ("pračlovek"), ktoré malo svoje hrubohmotné telo poskytnúť ako nádobu pre prichádzajúceho človeka, na druhej strane stála v jemnohmotnom svete (v tzv. záhrobí) vyvinutá ľudská duša, ktorá túžobne očakávala spojenie s hrubohmotnou nádobou, aby preduchovnením dala všetkému hrubohmotnému ďalší rozmach. Keď teraz nastalo plodenie najušľachtilejšieho páru týchto najvyššie vyvinutých zvierat, neinkarnovala sa v hodine inkarnácie, tak ako doposiaľ, zvieracia duša, ale miesto nej sa vtelila na to pripravená ľudská duša, ktorá v sebe prechovávala nesmrteľnú duchovnú iskru. Jemnohmotné ľudské duše s prevažne pozitívne vyvinutými schopnosťami sa inkarnovali v súlade s rovnorodosťou do mužských zvieracích tiel a duše s prevažne negatívnymi, nežnejšími schopnosťami do druhovo im bližších ženských tiel. Týmto dejom nie je možné podoprieť tvrdenie, že človek, ktorý má svoj skutočný pôvod v duchovnom, pochádza zo zvieraťa, „pračloveka“, ktoré mohlo človeku poskytnúť iba prechodnú hrubohmotnú nádobu. “

Úryvok z článku: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia! Vo Svetle Pravdy: „ Vtedajšie najvyššie vyvinuté zvieratá, ktoré sa dnes omylom označujú za praľudí, vyhynuli. Len tie ich telá boli dovedené k zušľachteniu, do ktorých namiesto bytostných zvieracích duší vnikli duchovné zárodky, Duchovné zárodky v nich dozrievali mnohorakým prežívaním, povzniesli zvieracie telo až na dnešné nám známe ľudské telo a rozdelili sa na jednotlivé rasy a národy. "

 

2. BOH UTVORIL ŽENU Z ADAMOVHO REBRA. Čo sa v skutočnosti skrýva za touto biblickou duchovnou symbolikou? Ako sa to v skutočnosti udialo? Logickú odpoveď nájdeme v týchto slovách článku Stvorenie človeka, Vo Svetle Pravdy: „Odštiepenie ženy z prvého človeka bolo jemnohmotne-duchovné. Nestalo sa to hrubohmotne-pozemsky, keďže biblické označenia a názvy v starých náboženských spisoch sa vzťahujú prevažne len na duchovné a jemnohmotné udalosti. Človek vo svojej podstate bol sám a pri svojom raste používal na svoje prežitie väčšinou drsnejšie, hrubšie city, čím sa tie jemnejšie zatláčali čoraz viacej nabok a izolovali, až sa úplne odštiepili ako nežnejšia časť duchovného človeka. Táto druhá časť, aby nezostala nečinná v hrubohmotnom, kde bola bezpodmienečne potrebná predovšetkým na jeho povznesenie, sa inkarnovala do druhej nádoby, ktorá jemnosťou zodpovedala ženskému pohlaviu, zatiaľ čo drsnejšie city ostali hrubohmotne silnejšiemu mužovi. Presne podľa zákonov jemnohmotného sveta, v ktorom sa všetko ihneď formuje; jemné a slabé dostáva ženské formy, prísne a silné mužské formy. Žena, vďaka svojim cennejším duchovným vlastnostiam, mala a už mohla byť v skutočnosti dokonalejšia ako muž, keby sa len bola snažila zverené city stále viac harmonicky zjasňovať, čím by sa bola stala mocou, ktorá by musela pôsobiť prevratne a vysoko povzbudzujúco v celom hrubohmotnom stvorení.“

Celý článok Stvorenie človeka z diela Vo Svetle Pravdy od Abdrushina možno nájsť tu:

 https://www.svatygral.sk/sk/7-stvorenie-cloveka

 https://slovo.vzestup.net/poselstvi/prednaska7

https://www.abdrushin.sk/…/posolstvo-gralu-od-abdrushina-007…

https://www.svatygral.sk/sk/81-otce-odpust-im-lebo-nevedia-co-robia