NÁBOŽENSKÉ VEDENIE ĽUDÍ V ČASOCH JEŽIŠA KRISTA A DNES

 

 

                Je to už viac ako tri tisícročia čo nám ľudom bolo poslané prostredníctvom človeka, Božieho posla Mojžiša: Desatoro Božích prikázaní. – desať prikázaní ako správne žiť! Potom postupne boli inými ľuďmi priblížené ostatnému ľudstvu aj skutočnosti, ktoré sa stali súčasťou staršej časti Biblie (tzv. Starého zákona), samozrejme so zreteľom na vtedajšiu úroveň chápania ľudí, preto sa ani nemožno čudovať tomu obrazovému, až rozprávkovému podaniu! A na to vzniklo náboženstvo, ktoré malo postupne svojich vykladačov písma, kňazov, veľkňazov, či najvyššieho veľkňaza, ktorí nábožensky "duchovne" viedli široké masy ostatných ľudí. A mnohí ľudia sa aj veľmi radi nechali viesť, bez vlastného zastavenia sa, bez vlastnej sebakontroly, zamyslenia sa, či sú vedení správne! Bolo to predsa také pohodlné, nechať sa viesť, veď sa tak mnohým nebolo treba duchovne namáhať, skúmať v čom je pravda a v čom nie je. Je predsa ľahšie to prenechať na niekoho kto sa v tom kvázi sám pokladá za „odborníka“. Mnohí si možno hovorili: „Tí by sa predsa nemohli mýliť, veď sú zasvätení Bohu, sám pán Boh predsa osvecuje ich myseľ a vedie ich konanie.“ A tí, ktorí "duchovne" viedli ostatných.., ..aj vykladali prinesené písmo a prinesené Desatoro správne? ... a žili podľa neho správne? O ďalších približne 1300 rokov po Mojžišovi prišiel na Zem Boží Syn Ježiš Kristus, ktorý sa narodil na tú dobu v DUCHOVNE NAJVYSPELEJŠOM (židovskom) NÁRODE ! A tým čo dovtedy nábožensky "duchovne" viedli tieto široké masy ľudí hovoril okrem iného aj takéto slová (je to len sprostredkované ľuďmi), citácia z Biblie:

„Beda vám zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi! Sami doň nevchádzate a tým čo vchádzajú vojsť nedovolíte.“ Matúš 23:13

„Beda vám zákonníci, lebo ste vzali kľuč poznania, sami ste nevošli a tým čo chceli vojsť, ste zabránili!“ Lukáš 11:28

„Beda vám zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo sa podobáte obieleným hrobom, ktoré z vonka vyzerajú pekne, ale vnútri sú plné mŕtvolných kostí a všelijakej nečistoty.“ Matúš 23:27

„Beda vám, lebo ste ako neoznačené hroby a ľudia ani nevedia po čom chodia!“ Lukáš 11:52

súvisí s tým aj vyjadrenie:

„Varujte sa zákonníkov, ktorí radi chodia v dlhých rúchach, túžia po pozdravoch na uliciach, po prvých stoliciach v synagógach a popredných miestach na hostinách. ...“ Marek 12:38, 12:39

 

 

NA ZAMYSLENIE !:

Ježiš Kristus zhodnotil náboženské vedenie a ich výklady písma za obdobie od Mojžiša až po jeho príchod. (v oblastiach kde vtedy žil) Súčasťou tohto hodnotenia je aj to, čo je uvedené vyššie.

Aké by asi bolo Jeho hodnotenie dnešného náboženského vedenia a náboženských výkladov (kresťanských náboženstiev),  hlavne čo sa týka samotného Jeho poslania tu na Zemi (to prečo vôbec prišiel) a samozrejme aj správnosti výkladu Jeho učenia po ďalších cca 2000 rokoch?

 

 

Napr. o dňoch Posledného Súdu je v Biblii uvedené aj toto (len sprostredkované ľuďmi):

Hovorím vám: V tú noc budú dvaja na jednej posteli: jeden bude vzatý a druhý sa ponechá. Dve budú spolu mlieť: jedna bude vzatá, druhá sa ponechá. Dvaja budú na poli, jeden bude vzatý, druhý sa ponechá.“ Lukáš 17:34-35-36

Je potrebné teda, aby každý Stvoriteľa prosil o to, aby dokázal skutočne a pravdivo duchovne prijať a pochopiť zákonitosti života, ktoré boli ním do stvorenia vložené a žiť podľa ních tak, aby to s nim v rámci Posledného zúčtovania - Posledného Súdu dopadlo čo najlepšie!

Aby nedopadol  napr. takto: 1 Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. 2 Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. 3 Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. 4 Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob. 5 Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. 6 O polnoci sa strhol krik: "Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!" 7 Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy. 8 Tu nerozumné panny povedali múdrym: "Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú." 9 Ale múdre odvetili: "Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si!" 10 No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. 11 Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: "Pane, Pane, otvor nám!" 12 Ale on im povedal: "Veru, hovorím vám: Nepoznám vás." 13 Preto bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny.“ – Matúš 25:1-13; (Podobenstvo o pochabých pannách)

Mať "olej vo svojej lampe" znamená mať duchovnú bdelosť, mať svetlo v duši, udržiavať si túto duchovnú bdelosť a prostredníctvom nej správne rozumieť zákomitostiam pre život, ktoré nám určil Boh, snažiť sa o to a snažiť sa správne podľa nich žiť! Dôležité je dobré a čisté chcenie! ...chcieť správne rozumieť! ...chcieť správne žiť! ...nie ľahostajnosť! ...nie márnomyseľnosť! ...nie ješitnosť! ...ale snaha a pokora!

Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!“ – len sprostredkované ľuďmi, pán Ježiš Kristus, Matúš 7:13-14

Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo hovorím vám: Mnohí sa budú pokúšať vojsť, a nebudú môcť.“ – len sprostredkované ľuďmi, pán Ježiš Kristus, Lukáš 13:24